Puzer takuuehdot / Garantivillkor

 

English version coming soon!

 

Takuunantaja

KP-Tekno Oy

 

Takuun soveltamisala ja –alue
Takuu annetaan Puzer-keskuspölynimurijärjestelmille, joita käytetään tavanomaisessa yksityisessä kotikäytössä. Käytettäessä järjestelmää muissa olosuhteissa kuin kotikäytössä, on takuuehdoista sovittava kirjallisesti erikseen. Takuuhuollot suoritetaan valtuutetussa huoltoliikkeessä tai erikseen sovittaessa valmistajalla. Takuu ei kata normaaleja käyttöön liittyviä huoltotöitä, käyttö- tai asennusneuvontaa, järjestelmän asennusta, eikä mahdollisia välillisiä vahinkoja. Keskusyksiköiden takuun piiriin ei kuulu kulutusosat, kuten esimerkiksi suodattimet, pölypussit ja siivousvälineet tai pölyputkisto. Takuu raukeaa, jos muu kuin valtuutettu huoltoliike aukaisee / irroittaa sähköisiä osia tai järjestelmän osia on muutettu alkuperäisestä.

Takuun voimassaoloalue: Suomi

Takuun voimassaoloaika
Keskusyksiköiden takuu on voimassa viisi vuotta ja siivousvälineiden sekä muiden järjestelmän komponenttien takuu on yksi vuosi ostopäivästä/tavaran toimituspäivästä tai uuden talon kyseessä ollen käyttöönottopäivästä lukien. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, vaan takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan loppuun.

Takuun sisältö
Takuunantaja vastaa siitä, että laitteen käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Korvattavia ovat esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät tavaran käyttökelpoisuutta selvästi heikentävät viat ja puutteet. Takuuseen ei sisälly laitteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen korjaaminen.

Takuunantaja ei vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että tavaran laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeamiseen normaalista on johtanut ostajan puolella oleva syy, kuten asennusohjeiden/ -määräysten tai muiden rakennusmääräysten laiminlyönti, tapaturma, huolimattomuus tai käyttö- ja hoito-ohjeiden vastainen käsittely tai muiden kuin alkuperäisten vara-tai kulutusosien, kuten pölypussit tai -suodattimet, käyttäminen. Takuunantaja ei vastaa jännitevaihtelujen, sään, asennusolosuhteiden tms. ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamista vahingoista.

Menettely virhetilanteessa
Havaitessaan virheen ostajan tulee ilmoittaa siitä takuunantajalle, myyjälle tai valtuutetulle Puzer- huoltoliikkeelle viipymättä. Valtuutettujen Puzer- huoltoliikkeiden yhteystiedot löytyvät mm. Puzerin internet –sivustolta www.puzer.fi. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää takuutodistus, ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on ostettu. Tällaista selvitystä ei kuitenkaan tarvita, jos ostopaikka ja -aika käyvät ilmi myyjän tai takuunantajan pitämästä rekisteristä. Huollolle on ilmoitettava laitteen sarjanumero ja malli sekä kuvailtava mahdollisimman tarkasti, millainen vaurio on ja millaisessa tilanteessa se syntyi. Ennen mahdollista laitteen huoltoon toimittamista asiasta on sovittava valtuutetun huollon tai takuunantajan kanssa. Korjauspyynnön yhteydessä on myös etukäteen selvitettävä takuun sisältö ja mahdolliset veloitukset.

Laite pyydetään ensisijaisesti toimittamaan lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai takuunantajalle postin tai Matkahuollon kautta. Laitteen toimittaminen takuunantajalle on ostajalle veloituksetonta, kunhan toimitustavasta on etukäteen sovittu takuunantajan kanssa. Mahdolliset huollon vaatimat kuljetukset tai matkustaminen suoritetaan tavanomaisilla yleisillä kulkuneuvoilla kustannuksiltaan tavanomaisella tasolla ja erikseen sovittaessa huoltotoimen niin vaatiessa erikoiskulkuneuvoilla asiakkaan kustannuksella.

Valtuutettu huoltoliike tai takuunantaja korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa, normaalin työajan puitteissa.

 

Garantigivare

KP-Tekno Oy

Garantins omfattning och giltighetsområde
Garantin gäller för Puzer-centraldamsugarmodeller i normalanvändning i privathushåll.  Om produkten används under andra omständigheter än i privathushåll, ska garantigivaren och köparen skriftligen enas om specifika garantivillkor. Garantireparationer ska utföras av en auktoriserad serviceverkstad eller, om så har avtalats, av tillverkaren. Garantin täcker inte normalt underhållsarbete i samband med användning, drift eller installationshjälp, systeminstallation eller några följdskador. Garantin för de fasta komponenterna täcker inte förbrukningsdelar såsom dammfilter, filterpåsar och rengöring av utrustning och dammrör. Garantin upphör att gälla om någon annan än ett auktoriserat servicecenter öppnar/kopplar elektriska komponenter eller om produktdelar har ändrats från den ursprungliga.

Garantins giltighetsområde: Finland

Garantitid
Garantin för fasta komponenter gäller i fem år, och för städutrustning, liksom andra komponenter i systemet, gäller garantin ett år från inköpsdatum/leverans av produkt eller, när det gäller nybyggda hus, från datum för första användandet.   En garantireparation förlänger inte garantitiden, utan garantin löper ut enligt den ursprungliga garantitiden.

Garantins omfattning
Garantigivaren ansvarar för produktens användbarhet och kvalitet håller sig normala under garantiperioden. Garantin omfattar under garantitiden uppkomna fel som anmälts och som avser fel och brister som begränsar produktens användbarhet. Garantin omfattar inte lagning av fel som inte har betydelse för produktens drift.

Garantigivaren ansvarar inte för fel, om garantigivaren finner det sannoligt att avvikelse från det normala när det gäller produktens kvalitet eller användbarhet har orsakats från köparens sida, till exempel via försummelse av monteringsanvisningar/-order eller andra byggnormer, olycka, vårdslöshet eller felaktig användning och underhåll i strid med användarmanualen och skötselråd eller användandet av icke original- reservdelar eller slitdelar, såsom filterpåsar eller dammfilter. Garantigivaren ansvarar inte för fel som inte beror på garantigivaren, såsom spänningsvariationer, installations- eller väderförhållanden eller andra yttre omständigheter.

Åtgärder när fel upptäcks
När ett fel upptäcks ska kunden utan dröjsmål anmäla det till tillverkaren, återförsäljaren eller till en auktoriserad Puzer-servicepartner.  Kontaktinformation för auktoriserade Puzer-servicepartners hittar Ni bl.a. via Puzers hemsidor: www.puzer.fi. Vid felanmälan ska köparen kunna visa ett garantibevis, köpkvitto eller annan tillförlitlig information om var och när produkten har köps. En sådan bevisning krävs dock inte om inköpsstället eller garantigivaren upprätthåller ett register, där inköpsstället och – tiden framgår. Vid kontakt med service, ange alltid produktens serienummer och modell och beskriv skadan så noggrant som möjligt och förklara hur skadan har uppstådd. Ta alltid kontakt med en auktoriserad servicepartner eller garantigivaren, innan produkten eventuellt skickas till service. I samband med begäran om serviceåtgärd måste man också i förväg reda ut innehållet i garantin och eventuella avgifter.

Produkten skall i första hand levereras till den närmaste auktoriserade servicepartnern eller garantigivaren via posten eller Matkahuolto. Leverans till auktoriserad servicepartner eller garantigivaren är kostnadsfritt för köparen, så länge som leveranssättet har avtalats i förväg med garantigivaren. Alla nödvändiga transporter eller resor i samband med service sker med allmänna landtransportmedel på normal kostnadsnivå och om så i förväg har avtalats och om underhållet så kräver, med speciella transportmedel på bekostnad av kunden.

Den auktoriserade servicepartnern, eller garantigivaren ska rätta till felet eller leverera en felfri produkt inom rimlig tid, under normal arbetstid.